TILAUS & TOIMITUSEHDOT

Toimitusehdot

TOIMITUSEHDOT 

Takkahuone OSK / Jäsenliikkeet 

 

ASENNUSEHDOT JA ASIAKKAAN VELVOITTEET ASENNUKSESSA 

Asiakkaan on huomioitava ennen asennusta (ellei tilaus- ja toimitussopimuksessa kirjallisesti erikseen sovita): 

 1. Asiakas toimittaa viimeistään 10 päivää ennen asennusta ajo-ohjeet toimituspaikalle. 
 2. Asiakas toimittaa myös tiedot tulisijan sijoituspaikasta, hormistosta sekä savupeltien sijainnista (asennettaessa vanhaan hormistoon). Asiakas vastaa myös ennestään olevan hormiston kunnosta ja huomioi, että sijoituspaikalla suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin ovat riittävät. Ennen asennustyötä vanhat ja pitkään käyttämättä olleet hormit on nuohottava ja tarkistettava (ks. liittäminen savuhormiin). 
 3. Asiakas vastaa, että perustusten kantavuus on riittävä, pohja (lattiapinnasta max. – 20 mm) on tasainen ja suora ja hormiliitosreikä on tehty asentajan / myyjän ohjeiden mukaisesti. 
 4. Asennuspaikalla tulee olla sähkö ja asennustyössä tarvittava puhdas vesi. 
 5. Toimitusaika, toimitusehto ja vaaranvastuun siirtyminen. Myyjä toimittaa tilatut tulisija- ja hormitarvikkeet lavoilla pakattuna sopimuksessa sovittuun kohteeseen. Tarjouksessa ja tilaussopimuksessa olevat toimitusajat ovat sen hetkisiä arvioita, eikä myyjä sitoudu siihen, että toimitus tehdään jonakin tiettynä ajankohtana. Myyjä ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita voi aiheutua siitä, että toimitus myöhästyy arvioidusta toimitusajankohdasta. Ostaja huolehtii tulisijatuotteiden ja tarvikkeiden asianmukaisesta suojauksesta ja säilytyksestä toimituksen ja asennuksen välisenä aikana. Kaikista muutoksista toimitusaikaan on sovittava myyjän kanssa kirjallisesti. Ostajan on ilmoitettava uusi toimitusaika viimeistään neljä (4) viikkoa ennen tavaran toimitusta. Mikäli alkuperäiseen toimitusaikaan on vähemmän aikaa kuin neljä (4) viikkoa, tai tavarat on jo lastattu ja kuljetuksessa, muutokset eivät ole enää mahdollisia. Ostaja on tällöin velvollinen hoitamaan varastoinnin esimerkiksi rahditusyrityksen terminaaliin ja maksaa varastoinnista syntyneet kustannukset. Lähetyksen saapuessa toimituspaikalle, asiakkaan tulee vastaanottaa ja tarkistaa lähetys. Asiakkaan on tarkistettava lavojen ja pakkausten lukumäärä vertailemalla rahtikirjaan. Mahdollisista kuljetusvaurioista on tehtävä varauma rahtikirjaan ja viipymättä ilmoitettava lähettäjälle sekä reklamoitava rahdin kuljettajalle (viimeistään seitsemän päivän kuluessa). Asiakkaan on pyydettävä kuljettajaa merkitsemään puutteet ja vauriot rahtikirjaan. Varauma rahtikirjassa on välttämätön korvausten saamiseksi kuljetusliikkeen vakuutuksesta. Myyjä ei vastaa rahtikuljetuksen eikä sen jälkeen tapahtuneiden kuljetusten ja siirtojen aikana aiheutuneista vahingoista. 
 6. Elementit ja tarvikkeet tulee siirtää asiakkaan toimesta purkupaikalta sisälle asennuspaikan läheisyyteen (huomioi lattian kantavuus), noin 8 tuntia (pakkassäällä n. 24 tuntia, yli -10 asteen pakkasella 48 tuntia) ennen asennusta. Asennuspaikan lämpötilan tulee olla vähintään +10 astetta. 
 7. Asiakas huolehtii työskenneltävän alueen suojauksesta, jottei raskaiden elementtien siirtely vaurioita lattia- ym. pintoja, myös pölysuojaus on huomioitava. 
 8. Uuden hormiston ja tulisijan yhteensopivuudesta vastaa asiakas. Ennen hormin hankintaa asiakkaan on selvitettävä tulisijavalmistajan asettamat hormivaatimukset kyseiselle tulisijalle ja huomioitava ne hormin sekä liitinhormin (adapterin, savupellin, tms.) hankinnassa. Vastuu on kuitenkin myyjällä, jos myyjä on toimittanut hormin teknisesti yhteensopivana ko. tulisijalle tulisijatoimituksen yhteydessä. Myyjä tai asentaja ei kuitenkaan ole vastuussa hormin toimintaominaisuuksista, (mm. veto-ominaisuuksista) jotka johtuvat ulkopuolisista olosuhteista tai tekijöistä (ks. käyttö- ja hoito-ohjeet sekä savuhormiin liittäminen). 
 9. Mikäli asennukseen liittyy myös hormiston asennus, asiakas selvittää tiedot yläpohjan kantavista rakenteista sekä mahdollisista sähkö- ja lvi-kanavista. Asiakas hankkii hormiasennuksessa tarvittavat telineet sekä riittävät, turvalliset kulkutiet väli- ja vesikatolle (kattoturvatuotteet; tikkaat, kävelysillat ja lumiesteet hankkii asiakas). Huopakaton tulityöt ja betoniläpiviennit tilaajalta. Asiakas osoittaa kohteessa paikan, mihin tarvikkeiden pakkaus- ja muu jäte laitetaan, ellei toisin ole sovittu tilaussopimuksessa. 
 10. Asennustyöhön sisältyy sovitun mukaisesti tulisijan ja siihen sisältyvien laitteiden asennus ja sovittu viimeistelytyö. Siihen ei sisälly muu asennus-, korjaus- ja / tai viimeistelytyö. 
 11. Jos yllämainittuja töitä halutaan tehtäväksi asennustyön yhteyteen, on niistä sovittava erikseen ennen asennustyön alkamista. 
 12. Asiakas tutustuu lämmitysohjeisiin ja noudattaa niitä (huom. alkulämmitysohjeet). 
 13. Asiakkaan tulee hyväksyä asennustyö sen valmistuttua, mahdolliset huomautukset tulee tehdä asennustyön suorittaneelle yritykselle tai toimeksiantajalle viipymättä, viimeistään seitsemän päivän kuluessa työn valmistumisesta. 
 14. Laskutus suoritetaan yhdessä – kolmessa erässä (1. tarvikkeiden lähtiessä tehtaalta, 2. runkotyö, 3. viimeistely) tai siitä sovitaan erikseen kaupanteon yhteydessä. Mikäli toimituksessa on virhe, asiakkaan on maksettava tarvikelasku sen selvältä ja riidattomalta osin alkuperäisenä eräpäivänä. Loppuosa on maksettava, kun virhe tai puute on korjattu. Tiliasiakkuus vaatii hyväksytyn luottopäätöksen. Myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin, kunnes koko kauppahinta on maksettu. 
 15. Tilaaja / ostaja vastaa tulisijan lupa-asioista, savuhormisuunnitelmasta hankintamaksuineen ja ilmoittamisesta paikalliseen rakennusvalvontaan. 

OHJEISTUS ASIAKKAALLE ennen toimitusta ja asennusta: Tulisijalle varattu paikka täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaiset paloturvallisuus- ja suojaetäisyysmääräykset. Tulisija- ja savuhormivalmistaja määrittää CE-merkissä ja / tai suoritustasoilmoituksessa suojaetäisyyden. Tulisijalla on suora, kosteudelta eristetty, määritellyn kokoinen ja kestävyydeltään riittävä pohja tulisijan ja hormin painoon nähden. Tulisijan taustaseinät on tasoitettu ja viimeistelty. Tulisijalle on huomioitu korvausilman saanti, eikä huoneistossa ole merkittävää alipainetta. 

Mikäli kohteessa on ulkopuolinen palamisilmaliitäntä, tilaaja vastaa sen oikeasta sijainnista ja koosta. Mikäli korvausilmareikä on väärässä kohdassa ja asennusta ei voi suorittaa ensimmäisellä kerralla, laskutetaan ylimääräisestä käynnistä asentajien työtunnit sekä kilometrikorvaukset.

Mikäli työ sisältää hormiasennuksen, ostajan tulee varmistaa, että hormille on riittävästi tilaa ja että välikatolla on tilaa tehdä asennustyö. Asennettaessa hormi läpivienteineen asiakkaan tulee varmistaa, että hormi on asennettavissa osoitettuun paikkaan ilman esteitä. Asiakas varmistaa myös pääsyn välipohjaan sekä kulkutien välipohjassa. Asiakkaan on huomioitava, että katolle on tarvittavat talotikkaat ja kattoturvatuotteet turvallisen asennuksen mahdollistamiseksi. Takuu: Tuotekohtainen takuu tulisija- ja tai savuhormitoimittajan mukaan. Tulisija- ja savuhormiasennuksen takuu on 3 vuotta, kun asennuksen on suorittanut myyjän valtuuttama asentaja. Asiakas on hyväksynyt asennuksen sekä maksanut tulisijan ja savuhormin kauppahinnan tilaussopimuksen mukaisesti. Takuu ei kata normaalista kulumisesta tai käyttövirheistä aiheutuneita vahinkoja eikä pintojen värjäymiä. Tuotteiden toimituksen mukana tulee erillinen takuutodistus. Tuotteet, joille on mahdollista hakea lisää takuuaikaa, tulee rekisteröidä valmistajan ohjeen mukaisesti. Virheellisestä tuotteesta tai takuun piiriin kuuluvasta virheestä tulee ilmoittaa välittömästi niiden ilmestyttyä. Kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden aikana. Virheellistä tuotetta ei saa ottaa käyttöön ennen sen korjaamista. Tekninen tuki ja neuvonta: Kaikissa neuvonta- ja tukiasioissa voi ottaa yhteyttä myyjäliikkeeseen tai asiakaspalveluun: info@takkahuone.com 

Toimintatakuun ehtona on, että takka, johon hormi on liitetty, täyttää tehtaan asettamat vaatimukset. Lisäksi huonetilassa, jossa tulisija sijaitsee, on oltava riittävästi korvausilmaa eikä tilassa saa olla alipainetta.

Urakoitsija varaa lisäksi itselleen mahdollisuuden korjata urakkahintaa, mikäli asennuksessa tulee hänestä riippumattomista syistä lisätöitä tai lisäajoa tai joudutaan käyttämään osia, joita ei ole tarjouksessa.

Tilaajasta johtuvista odotustunneista laskutetaan 50 € alv.0 %.

Peruutus- ja palautusehdot

Tilaajan mahdollisesti suorittamasta, ennalta sovitun toimitusajan perumisesta laskutetaan tilaajaa syntyneiden lisäkulujen mukaan.

Mahdollisesta tilauksen peruutuksesta peritään 30 % kauppahinnasta ja lisäksi peruutuksesta johtuvat ylimääräiset rahti- ja / tai työkustannukset todellisten kulujen mukaisesti.

Mahdollisista palautuksista hyvitetään 30 % edellyttäen, että tuote on alkuperäispakkauksessa, käyttämätön ja myyntikelpoinen.

Mittatilaustuotteella ei ole palautusoikeutta.

Ylivoimainen este: Myyjä vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä silloin, kun velvollisuuden täyttämisen estää myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva este, jonka seurauksia myyjä ei kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa. Tällaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, luonnonilmiötä, lakkoa, työsulkua, sotaa, pandemiaa, keskeisten toimittajien toimitusten estymistä, tuotantolaitteiston vaurioitumista ja tuonnin tai viennin rajoittamiseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä. 

Muuta: Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Takkahuone Osuuskunnan ja Takkahuone Osuuskunnan jäsenyritysten kotimaan myyntitoiminnassa. Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, yhtiön kuluttajien kanssa tekemisissä sopimuksissa ensisijaisesti Suomen kuluttajansuojalakia ja toissijaisesti Suomen kauppalakia. Myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet, joita ei kyetä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa tai kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.